smok

smok ยาสูบกระแสไฟฟ้า กับ “สารนิโคติน” เดี๋ยวนี้ยังไม่มีหลักฐาน

smok

ยาสูบกระแสไฟฟ้า smok กับ “สารนิโคติน” เดี๋ยวนี้ยังไม่มีหลักฐานพอเพียงที่จะประเมินการเสี่ยง ต่อร่างกาย รวมทั้งผลพวงระยะยาวจากการสัมผัสกับการปลดปล่อย พิษของยาสูบกระแสไฟฟ้า ซึ่งยาสูบกระแสไฟฟ้า 

เป็นผลิตภัณฑ์เสพยาสูบ smok หรือเสพ นิโคตินที่ใช้การท าให้สารน้ ากำเนิดความร้อน และก็ระเหยเป็นไอน้ ามาให้ สูด/ดูด โดยที่ไม่กำเนิดควันจากการเผาไหม้ สินค้ายาสูบกระแสไฟฟ้าใน ตลาดมากยิ่งกว่าปริ

มาณร้อยละ 95 มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบอยู่ในน้ ายาบุหยี กระแสไฟฟ้า ซึ่งมีความหมายว่าการสูบยาสูบกระแสไฟฟ้าท าให้ติดสารนิโคตินได้ ซึ่งสาร นิโคตินที่มีอยู่ในยาสูบกระแสไฟฟ้าส่งผลต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้84 ระบบประสาทศูนย์กลาง : มึนหัว หน้ามืด ก่อกวนการนอนเปลี่ยนไปจากปกติลักษณะของการปวด หัว รวมทั้งมี

โอกาสเสี่ยงต่อการไหลเวียนของโลหิต ระบบหัวใจแล้วก็เส้นเลือด : ภาวการณ์เส้นโลหิตแข็ง รวมทั้งเพิ่มการยึดเป็นก้อนใน กระแสโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจผันแปร ความดันเลือดมากขึ้น โรคเส้นโลหิตหัวใจ

 หัวใจเต้นเร็ว รวมทั้งหัวใจเต้นผิดจังหวะ ระบบหายใจ : หายใจถี่ โรคปอดอุดกันเรื้อรัง หลอดลมหดเกร็ง และก็โรคมะเร็ง ระบบกล้าม : การเสื่อมของกระดูกสันหลังลักษณะของการปวดข้อ และก็การเขย่าของร่า

งกาย ระบบทางเดินอาหาร : แผลในกระเพาะ โรคท้องร่วง อาการอ้วก ปากแห้ง กรดไหลย้อน อาการของกินไม่ย่อย และก็โรคมะเร็งนิโคตินที่มีอยู่ในยาสูบกระแสไฟฟ้า หรูหราใกล้เคียงกับยาสูบแบบเริ่มแรก

 การตำหนิดฉลาก มิได้รับรองถึงจำนวนสารนิโคตินที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ มีการเล่าเรียนพบว่าการต่อว่าดฉลากไม่ถูก คือปัญหาที่มักพบ กรณียาสูบกระแสไฟฟ้าแบรนด์ JUUL ซึ่งให้นิโคตินเร็วขึ้น 2.7 เท่าเมื่อเทียบกับ

 ยาสูบกระแสไฟฟ้าแบรนด์อื่นๆซึ่งส่งผลต่อการเสพติดของเยาวชน
ผลของยาสูบกระแสไฟฟ้าต่อระบบหัวใจและก็เส้นโลหิต โรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือด (Cardiovascular disease) เป็นต้นเหตุส าคัญของ การตายในกลุ่มผู้ดูดบุหรี่ โดยเกี่ยวเนื่องกับโรคหัวใจสูงถึง 30% แต่ละปีใน 

สหรัฐฯ ซึ่งยาสูบกระแสไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงส าคัญต่อร่างกายที่ท าให้กำเนิดปัญหา ด้วยเหตุนี้ ก็เลย เป็นสิ่งส าคัญยิ่งสำหรับเพื่อการประเมินความปลอดภัยของยาสูบกระแสไฟฟ้าในระยะสั้

นแล้วก็ระยะยาวต่อ ระบบหัวใจแล้วก็เส้นโลหิต โดยเฉพาะจากการค้นคว้าที่จ ากัด ในพื้นที่นี้และก็/หรือ การศึกษาและทำการค้นพบที่ขัดแย้งกัน การเล่าเรียนหลายที่ทำให้เห็นว่า ทำให้เกิดผลกระทบสัญญาณชีพเ

ป็นต้นว่าอัตรา การเต้นของชีพจร แล้วก็ความดันเลือด ในประเด็นนี้ Andrea et al ชี้ให้เห็นว่า อัตราการ เต้นของหัวใจมากขึ้นอย่างหนักภายหลังจากผู้ดูดบุหรี่ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้า 41 คน 85 ยิ่งไปกว่านี้ Yan et

al 86 พบว่า ยาสูบกระแสไฟฟ้าเพิ่มระดับความดันเลือด (diastolic blood pressure) แล้วก็อัตราการ เต้นของหัวใจในผู้ดูดบุหรี่ นอกเหนือจากนั้นยังพบว่าความแตกต่างจากปกติของเซลล์บุฝาผนัง (endothelial cell dysfunction) เส้นเลือดรวมทั้งสภาวะที่อนุมูลอิสระเข้าไปท าลายระบบต่างๆด้านในเซล

ล์ ของสิ่งที่มีชีวิต (oxidative stress) จากปฏิกิริยาขบวนการออกซิเดชัน ซึ่

งมีหน้าที่ส าคัญสำหรับการกำเนิด โรคของโรคเส้นเลือดหัวใจ มีความเกี่ยวข้องกับยาสูบกระแสไฟฟ้าถึงแม้ใช้เพียงแต่ครั้งเดียว ในทาง ตรงกันข้ามเมื่อเทียบกับการสูบยาสูบ การใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้านำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างเร็ว ของจ านวนเซลล์บุฝาผนังเส้นเลือด endothelial ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจ

ากความไม่ดีเหมือนปกติของ endothelial กะทันหันแล้วก็ / หรืออาการบาดเจ็บของเส้นโลหิต เนื่องมาจากเกล็ดเลือดเป็น ตัวหลัก การพัฒนาของโรคหัวใจและก็เส้นเลือด – โดยเฉพาะการเกิดลิ่มเลือดและก็ 

เส้นเลือด (thrombosis and atherosclerosis) – การเล่าเรียนปัจจุบันในหลอดทดสอบ วัดผลของยาสูบกระแสไฟฟ้าในเซลล์กลุ่มนี้ พบว่าสารสกัดจากไอยาสูบกระแสไฟฟ้าช่วยเพิ่มการกระตุ้น (รวมกลุ่มและก็ยึดเก าะ) ของเกล็ดเลือด (aggregation and adhesion) of platelets)